L’Ajuntament de València ha obert una línia de subvencions per a persones autònomes i microempreses que té l’objectiu de pal·liar l’increment del cost de les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de València, provocat per la pujada del preu de l’energia que s’ha produït des del començament de la invasió d’Ucraïna.

Les ajudes ascendixen a 1,2 milions d’euros i poden arribar a 6.000 persones autònomes i empreses de menys de 10 treballadors de la ciutat de València, que rebran un import que oscil·larà entre els 200 i 500 euros.

Les ajudes ja s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província i es podran sol·licitar durant els pròxims 20 dies naturals. Els expedients es resoldran seguint l’ordre d’entrada. Podran ser beneficiàries les empreses que acrediten estar donats d’alta en algun epígraf vigent de l’Impost d’activitats Econòmiques abans de l’1 de novembre de 2021, i desenvolupen la seua activitat en algun local del terme municipal de València.

L’objectiu és utilitzar el pressupost públic, igual que es va fer amb el Pla Resistir, per pal·liar les pèrdues que han patit empreses per causes alienes, de les quals no són culpables.

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València: https://n9.cl/valenciaenergia. L’únic requisit és realitzar una declaració responsable en la qual exposen que han patit un increment igual o superior a 500 euros en despeses corrents, a conseqüència del conflicte entre Rússia i Ucraïna fins a la presentació de la sol·licitud d’esta convocatòria.

Serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals concedits per a la mateixa finalitat. Esta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’increment del desenvolupament de l’activitat subvencionada a conseqüència del conflicte entre Ucraïna i Rússia.

Ir al contenido